Skoleophold

Skoleophold

Skoleophold

Lærlingen skal gennemføre forskellige fag i løbet af den 4-årige uddannelse. Flere fag deles i flere skoleophold.

Skoleophold 1

Tema: Mig og mit fag
Temaprojekt: At være TNI-lærling

 • Dansk – 40 lekt.
 • Grønlandsk – 40 lekt.
 • IT – 40 lekt.
 • Psykologi og service – 60 lekt.
 • Samfundslære – 18 lekt.
 • Studieteknik – 16 lekt.
 • Temaprojekt – 18 lekt.

Skoleophold 2

Tema: Min virksomhed, vores service og vore kunder
Temaprojekt: Kundeservice

 • Dansk – 34 lekt.
 • Erhvervsøkonomi – 44 lekt.
 • Grønlandsk – 40 lekt.
 • IT – 40 lekt.
 • Opslag og skilteskrivning – 12 lekt.
 • Præsentationsteknik – 40 lekt.
 • Salg og service – 50 lekt.
 • Temaprojekt – 32 lekt.

Skoleophold 3

Tema: Virksomheden og lokalsamfundet
Temaprojekt: Virksomheden i lokalsamfundet

 • Dansk – 30 lekt.
 • Erhvervsøkonomi – 44 lekt.
 • Grønlandsk – 30 lekt.
 • IT – 40 lekt.
 • Salg og service – 60 lekt.
 • Samfundslære – 40 lekt.
 • Temaprojekt – 32 lekt.

Skoleophold 4

Tema: Erhvervslivet og samfundet
Temaprojekt: Erhvervslivets indflydelse på samfundet

 • Dansk – 40 lekt.
 • Engelsk – 30 lekt.
 • Erhvervsøkonomi – 40 lekt.
 • Grønlandsk – 40 lekt.
 • Miljø og ressourcer – 60 lekt.
 • Salg og service – 38 lekt.
 • Samfundslære – 40 lekt.
 • Temaprojekt – 32 lekt.

Skoleophold 5 – kontor

Tema: Virksomhedsetablering og drift
Temaprojekt: Etablering af virksomhed

 • Engelsk – 80 lekt.
 • Erhvervsøkonomi – 80 lekt.
 • Forvaltning – 60 lekt.
 • IT – 40 lekt.
 • Iværksætter – 80 lekt.
 • Logistik – 40 lekt.
 • Salg og service – 40 lekt.
 • Samfundslære – 90 lekt.
 • Temaprojekt – 30 lekt.

Skoleophold 5 – butik

Tema: Virksomhedsetablering og drift
Temaprojekt: Etablering af virksomhed

 • Engelsk – 80 lekt.
 • Erhvervsøkonomi – 80 lekt.
 • International handel – 40 lekt.
 • Iværksætter – 50 lekt.
 • Kulturforståelse – 40 lekt.
 • Logistik – 50 lekt.
 • Merkantilt projekt – 40 lekt.
 • Salg og service – 40 lekt.
 • Samfundslære – 90 lekt.
 • Temaprojekt – 34 lekt.

Skoleophold 6 – kontor

Tema: Grønland og resten af verden (internationalisering)
Temaprojekt: Markedsanalyse/landeportræt

 • Engelsk – 40 lekt.
 • International handel – 50 lekt.
 • IT – 30 lekt.
 • Kulturforståelse – 60 lekt.
 • Ledelse og samarbejde – 32 lekt.
 • Privatøkonomi – 32 lekt.
 • Temaprojekt – 34 lekt.

Skoleophold 6 – butik

Tema: Butiks drift
Temaprojekt: Analyse af en butik

 • Dekoration – 40 lekt.
 • Engelsk – 40 lekt.
 • Købmandsskab – 50 lekt.
 • Produktkendskab – 38 lekt.
 • Visuel markedsføring – 60 lekt.
 • Temaprojekt – 34 lekt.

Skoleophold 7 – kontor

Tema: På vej mod fagprøve

 • Administrationsstyring – 64 lekt.
 • Argumentationsteknik – 40 lekt.
 • Borgerservice(*) – 36 lekt.
 • Elektronisk dokumenthåndtering – 8 lekt.
 • Fagprøveforberedelse – 30 lekt.
 • Informationssøgning – 32 lekt.
 • Markedsanalyseteori – 10 lekt.
 • Offentlige administration – 70 lekt.
 • Personlig planlægning – 32 lekt.

Skoleophold 7 – butik

Tema: På vej mod fagprøve

 • Case – 28 lekt.
 • De 4 strømme – 53 lekt.
 • Fagprøveforberedelse – 30 lekt.
 • Produktkendskab dagligvare – 24 lekt.
 • Produktkendskab nationaldragt – 24 lekt.
 • Produktkendskab tekstil – 32 lekt.
 • Produktkendskab vin og tobak – 16 lekt.
 • Produktkendskab fødevarekontrol – 16 lekt.

SK1: IT – 40 lektioner

 • Lærlingen vil lære
  • Grundlæggende computer
  • Grundlæggende Windows
  • Grundlæggende netværk
  • E-forum
  • Tekstbehandling
 • Undervisningen omfatter mange øvelsesopgaver.
 • Afsluttende er en afleveringsopgave.
 • Der gives en standpunktskarakter.

Grønlandsk – 40 lektioner

 • Lærlingen vil lære
  • At kunne udtrykke sig hensigtsmæssigt i forskellige situationer både mundtligt og skriftligt.
  • At kunne analysere og vurdere forskellige tekstformer og sætte dem ind i en given sammenhæng.
  • At styrke evnen til reflekteret læsning.
  • At styrke sin bevidsthed om sprogets brug og muligheder i både almene og erhvervsmæssige sammenhænge
  • At styrke sin personlige og sociale udvikling og opnår indblik i den kulturelle sammenhæng, lærlingen er en del af.
 • Der vægtes mundtlig og skriftlig fremstilling. Undervisningen omfatter tekstarbejde.
 • Der bruges forskellige teksttyper og medier. Tekster tager så vidt muligt udgangspunkt i det overordnede tema ”Mig og mit fag”.
 • Der gives en standpunktskarakter ud fra en helhedsvurdering hvorunder de obligatoriske afleveringsopgaver indgår. Ved bedømmelsen lægges vægt på lærlingens forståelse, skriftlige og mundtlige udtryksfærdighed, idet besvarelsen vurderes som en helhed.

Temaprojekt – 32 lektioner

Forkortet udgave af målet for undervisningen:

 • At bruge fagene salg og service, erhvervsøkonomi, dansk og grønlandsk.
 • At IT – som er gennemgået på SK1 og SK2 – kan integreres som værktøj.
 • At der er sammenhæng i en bestemt kundegruppes behov, købsmotiver og købeadfærd for en udvalgt virksomhed, evt. med fokus på en bestemt varegruppe.
 • At indrette en stand og tegne butiksspejl.
 • At introducere en virksomheds grundlæggende organisation, herunder virksomhedstype, ejerform, organisationsform og idegrundlag.
 • At indsamle relevant materiale og oplysninger.
 • At samarbejde med andre på en hensigtsmæssig måde gennem benyttelse af socialkontrakter eller lignende.
 • At den enkelte kan øge evnen til at vurdere sin egen indsats og arbejde efter individuelle mål gennem anvendelse af logbog.

Der gives en samlet karakter efter GGS-skalaen for det fælles skriftlige eller andet fælles arbejde.

Ved integrering af IT-modulet: Bedømmelsen af IT-delen overføres som en karakter for IT-modulet.

Præsentationsteknik – 40 lektioner

Mål for undervisningen

 • Målet med undervisningen er at lærlingen får trænet sin personlige fremtræden og får mulighed for at afprøve eller erfare forskellige præsentationsteknikker. Heriblandt forskellige præsentationsværktøjer.
 • Målet er, at lærlingen efterfølgende selvstændigt kan planlægge en præsentation af et bestemt emne for en bestemt målgruppe.
 • Lærlingen skal samtidig lære, hvordan disse teknikker også kan anvendes i eksamenssituationer både individuelt og i grupper.
 • Lærlingen skal erfare, at samme emne kan præsenteres forskelligt afhængigt af målgruppe og mål med præsentationen.

Der er ikke særskilt prøve i områdefaget. Præsentationsteknik indgår i bedømmelsen af temaprojektet på SK2.

IT – 40 lektioner

Målet for undervisningen

Lærlingene skal opnå kendskab til de enkelte programmer, mulighed for integration imellem disse, samt at kunne bruge disse værktøjer til at kunne løse praktisk relevante problemstillinger.

Delmål:

 • Regneark: Lærlingene skal introduceres til regnearkets grundlæggende funktioner. Præsentationsprogram: Har til formål at give lærlingene et værktøj til at lave elektroniske præsentationer.
 • Internet: Har til formål at introducere lærlingene til mulighederne ved brug af Internettet som medie til informationssøgning.
 • Lærlingen skal udarbejde et projekt, hvor de indlærte færdigheder anvendes.
 • Projektet kan sammenkøres med Temaprojektet i Salg og service på SK2, hvor de som en del af deres projekt skal lave en elektronisk præsentation.
 • Der gives standpunktskarakter efter GGS-skalaen.

Erhvervsøkonomi – 44 lektioner

Mål for undervisningen:

 • At lærlingen opnår kendskab til økonomifunktionens grundlæggende opgaver i virksomheden.
 • At lærlingen får kendskab til årsregnskabets opbygning.
 • At lærlingen kan foretage grundlæggende registreringer på elementært niveau.
 • At lærlingen kan udarbejde et simpelt regnskab for en handelsvirksomhed.
 • At lærlingen bliver i stand til at afstemme den interne registrering med eksterne kilder (bankafstemning).
 • At lærlingen får kendskab og forståelse for udfyldelse og afstemning af kasserapporter.

Læreren udleverer løbende afleveringsopgaver. Der gives standpunktskarakter, hvori afleverede opgaver indgår. Standpunktskarakterer fastsættes efter GGS-skalaen.

Salg og service – 60 lektioner

Mål for undervisningen:

 • Kan redegøre for de forskellige interessenter i virksomhedens nær- og fjernmiljø, og kan redegøre for hvorledes de har indflydelse på virksomhederne.
 • Opnår kendskab til nødvendigheden af at have idéer, mål og politikker i sin virksomhed, samt at kunne skelne mellem forskellige former for idéer, mål og politikker i sin virksomhed.
 • Kan redegøre for målgruppebegrebet, og kan redegøre for forskellige segmenteringskriterier.
 • Kan redegøre for konkurrencebegrebet, de forskellige markedsformer, for kendskab til indholdet i en konkurrentanalyse, kan redegøre for de konkurrencemæssige positioner, forskellene på det effektive og latente marked, og kan redegøre for begrebet markedsandel.
 • Endelig skal lærlingene kunne redegøre for markedsanalysebegrebet, og herunder kunne redegøre for de forskellige informationskilder, udvælgelse af respondenter og interviewmetoder.

Der afleveres i forløbet 1 standardopgave. Afleveringsopgaven udføres af lærlinge i grupper. Der er mundtlig eksamination. Prøvekarakter er efter GGS-skalaen.

Grønlandsk – 30 lektioner

Målet med undervisningen:

 • Kan udtrykke sig hensigtsmæssige i forskellige situationer både mundtligt og skriftligt.
 • Kan analysere og vurdere forskellige tekstformer og sætte dem ind i en given sammenhæng.
 • Får styrket evnen til reflekteret læsning.
 • Får styrket sin bevidsthed om sprogets brug og muligheder i både almene og erhvervsmæssige sammenhænge.
 • Får styrket evnen til kritisk vurdering af grønlandsk sprogbrug.
 • Får styrket sin personlige og sociale udvikling og opnår indblik i den kulturelle sammenhæng, lærlingen er en del af.

Undervisningens indhold i forkortet udgave:

 • Undervisningen omfatter tekstarbejde samt mundtlig og skriftlige fremstilling.
 • På SK3 arbejdes der med tekst og kommunikationsformer i relation til ”Virksomheden og lokalsamfundet”.

Efter SK3 gives en skriftlig og en mundtlig standspunktskarakter. De skriftlige opgaver skal medgå til fastlæggelsen af den skriftlige karakter. Karaktergivning er efter GGS-skala.

Dansk – 30 lektioner

Målet med undervisningen er, at udbygge målene fra SK1 og SK2 og at lærlingen yderligere:

 • Kan udtrykke sig hensigtsmæssige i forskellige situationer både mundtligt og skriftligt.
 • Kan fortolke og vurdere forskellige tekstformer og sætte dem ind i en given sammenhæng.
 • Får styrket evnen til reflekteret læsning.
 • Får styrket sin bevidsthed om sprogets brug og muligheder i både almene og erhvervsmæssige sammenhænge.
 • Får styrket evnen til kritisk vurdering af dansk sprogbrug.
 • Får styrket sin personlige og sociale udvikling og opnår indblik i den kulturelle sammenhæng, lærlingen er en del af.

Lærlingen skal arbejde med forskellige teksttyper og genrer. Fiktion, sagprosa og billeder indgår.

Hovedvægten lægges på tekster indenfor temaet på SK3 ”Virksomheden og lokalsamfundet” samt fra nyeste tid. Ældre tekster kan i begrænset omfang inddrages.

Efter SK3 gives en skriftlig og en mundtlig standspunktskarakter. De skriftlige opgaver skal medgå til fastlæggelsen af den skriftlige karakter.

Den mundtlige karakter gives på grundlag af en helhedsbedømmelse.

Standpunktskaraktererne fastsættes efter GGS-skalaen.

Erhvervsøkonomi – 40 lektioner

Undervisningens mål er, at eleven kan

 • Redegøre for virksomhedens arbejdsdelingsprincipper.
 • Foretage grundlæggende registrering af løn.
 • Foretage beregninger af afskrivninger på anlægsaktiver.
 • Opstille et regnskab for handelsvirksomheder, servicevirksomheder med noter.
 • Registrere og udarbejde rapporter fra et relevant økonomistyringssystem.
 • Foretage analyse af miljøforhold ved brug af indekstal og miljøindikatorer.

Dansk – 40 lektioner

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra SK3, og at lærlingen:

 • Kan udtrykke sig mundtligt og i et vist omfang skriftligt i personlige og erhvervsfaglige sammen-hænge på dansk.
 • Kan kommentere tekster på dansk.
 • Styrker sin viden og bevidsthed om almene og samfundsmæssige forhold og får bibragt kend-skab til erhvervsmæssige og erhvervsfaglige forhold i det danske område, herunder forskelle og ligheder imellem danske og egne kulturområder, og
 • Kan anvende de opnåede færdigheder i mundtlige og skriftlige kommunikative situationer.
 • Kan indgå aktivt i et koncentreret caseforløb.

Forkortet udgave af undervisningens indhold:

 • Fokus for undervisningen på dette skoleophold 4 er primært arbejdet med casehistorie.
 • Der er tekstarbejde med casehistorie, samt mundtlig og skriftlig fremstilling inden for det almene, samfundsmæssige, erhvervsmæssige og erhvervsfaglige og kulturelle områder, som casehistorien omfatter.
 • Der skal desuden arbejdes prøveforberedende med alle målene for undervisningen.

Undervisningen omfatter følgende områder:

 • Personlige sammenhænge
 • Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold
 • Lokalsamfund og -kultur

Der afholdes én afsluttende prøve efter SK4.

Studieteknik – 16 lektioner

Målet for undervisningen er, at lærlingen

 • Får redskaber til at planlægge og gennemføre deres skoleophold,
 • Bliver engagerede og aktive i studierne,
 • Lærer, hvordan man lærer og tager ansvar for egen læring.

Der er ingen prøve i faget.

Samfundslære – 18 af 240 lektioner (1 af 4)

 • At lærlingene får kendskab til sammenhængen mellem samfundsøkonomien og privat økonomien indenfor rammerne af det økonomiske vare- og pengekredsløb.
 • At lærlingen får indsigt i husholdningernes økonomiske dispositionsmuligheder med hensyn til forbrug og opsparing og lærlingen på den baggrund bliver i stand til at overskue sin egen økonomi ved at udarbejde et budget.
 • At lærlingen får et grundlæggende kendskab til sin retssikkerhed som borger i det grønlandske samfund.
 • Lærlingens indsigt i emnerne evalueres gennem det faglige indhold i temaprojektet.
 • Der gives ingen karakter i faget.

Psykologi og service – 60 lektioner

 • At lærlingene opnår et grundlæggende kendskab til psykologiske forhold, begreber og tankegange i servicesammenhænge.
 • At lærlingene opnår færdigheder i at vurdere og tage stilling til konkret psykologiske problemstillinger – herunder konfliktløsning.
 • At lærlingene bevidstgøres om såvel verbal som nonverbal kommunikations- og adfærdsnormer.
 • At styrke lærlingenes selvtillid – bevidstgørelse af lærlingenes personlige kvaliteter og betydningen af deres personlige fremtræden.
 • At give lærlingene mulighed for gennem praktiske øvelser at anvende og afprøve deres viden og forståelse med særlig henblik på kunde- og klientpleje.

Der er ikke særskilt prøve i områdefaget. Bedømmelse af områdefaget indgår i bedømmelsen af projekt på SK1 og SK2.

Temaprojekt – 32 lektioner

Målet for undervisningen:

 • At lærlingen kan beskrive, analysere og vurdere en given virksomhed og dens opbygning med udgangspunkt i organisationsteoretiske begreber.
 • At lærlingen kan beskrive, analysere og vurdere en given virksomhed i forhold til de grønlandske arbejdsmarkedsforhold.
 • At lærlingen kan arbejde problemorienteret og selvstændigt.
 • At lærlingen kan vise valgkompetence i forhold til metode og materialevalg.
 • At lærlingen kan opnå færdigheder i rapportskrivning.
 • At den enkelte kan øge evnen til at vurdere sin egen indsats og arbejde efter individuelle mål.

Forkortet udgave af undervisningens indhold:

 • En analyse og vurdering af en given virksomhed m.h.t. virksomhedstyper og –former og virksomhedens interessenter, nær- og fjernmiljø, etablering og organisering.
 • En beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsdeling.
 • En beskrivelse af arbejdsforholdene i virksomheden m.h.t. lønmodtagernes rettigheder og forhold.
 • Der udarbejdes en afleveringsrapport.

Der gives en samlet karakter efter GGS-skalaen for projektrapportens indhold.

Samfundslære – 40 af 240 lektioner (2 af 4)

Mål for undervisningen:

 • At eleven får viden om den offentlige sektors funktion, og det samspil der er med den private sektor i erhvervs-politisk og arbejdsmarkeds-politisk henseende.
 • At eleven erhverver sig viden om forholdene på det grønlandske og danske arbejdsmarked herunder opbygning, lov¬givning og de interesser arbejdsmarkedets parter varetager.
 • At eleven opnår indsigt i samspillet mellem erhvervspolitik og arbejdsmarkedspolitik i Grønland og i Danmark.
 • At eleven får indsigt i Grønlands og Danmarks konkurrenceevne i forhold til andre lande i det internationale samfund.
 • At eleven kan redegøre for arbejdsmarkedsforhold såsom arbejdsstyrken og arbejdsløshed ud fra grønlandsk og dansk arbejdsmarkedspolitik.

Undervisningens indhold:

Overenskomst for HK’ere, overenskomst-forhandlinger, arbejdsmarkedets organisationer, lønsystemer, arbejdskraften, arbejdsløshed, arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, erhvervsstrukturen, erhvervspolitik, og virksomheders konkurrenceevne.

Der gives en standpunktskarakter i faget.

SK1: Dansk – 40 lektioner

Lærlingen vil lære

 • At kunne udtrykke sig hensigtsmæssigt i forskellige situationer både mundtligt og skriftligt.
 • At kunne analysere og vurdere forskellige tekstformer og sætte dem ind i en given sammenhæng.
 • At styrke evnen til reflekteret læsning.
 • At styrke sin bevidsthed om sprogets brug og muligheder i både almene og erhvervsmæssige sammenhænge
 • At styrke sin personlige og sociale udvikling og opnår indblik i den kulturelle sammenhæng, lærlingen er en del af.

Der vægtes mundtlig og skriftlig fremstilling. Undervisningen omfatter tekstarbejde.
Der bruges forskellige teksttyper og medier. Tekster tager så vidt muligt udgangspunkt i det overordnede tema ”Mig og mit fag”.

Der gives en standpunktskarakter ud fra en helhedsvurdering hvorunder de obligatoriske afleveringsopgaver indgår. Ved bedømmelsen lægges vægt på lærlingens forståelse, skriftlige og mundtlige udtryksfærdighed, idet besvarelsen vurderes som en helhed.

Salg og service – 50 lektioner

Forkortet version af mål:

 • Introduktion til faget salg og service og markedsføringsbegrebet og dens betydning for virksomheden.
 • Forbrugerforhold. Indsigt i udviklingen i forbruget af varer og tjenesteydelser. Forbrugernes behov og købekraft. Købe- og forbrugsvaner.
 • Personligt salg og kundebetjening. Personlig kundekontakt, herunder telefonservice- og betjening.
 • Butiksindretning/kontorindretning. Den bedst mulige kundeoplevelse og de bedste arbejdsbetingelser for personalet.
 • Lovgivning som vedrører salg af varer og tjenesteydelser, herunder købeloven, aftaleloven, dørsalgsloven, markedsføringsloven, lukkeloven og lovgivning om e-handel.
 • Lærlingene skal have den første træning i at lave en synopsis.

Faget bedømmes ikke særskilt, men lærlingenes indsigt i faget Salg og Service og fagets terminologi indgår i bedømmelsen af Temaprojektet for SK2.

Grønlandsk – 34 lektioner

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra SK1 og at lærlingen:

 • Kan udtrykke sig hensigtsmæssige i forskellige situationer både mundtligt og skriftligt
 • Kan analysere og vurdere forskellige tekstformer og sætte dem ind i en given sammenhæng.
 • Får styrket evnen til reflekteret læsning.
 • Får styrket sin bevidsthed om sprogets brug og muligheder i både almene og erhvervsmæssige sammenhænge.
 • Får styrket evnen til kritisk vurdering af grønlandsk sprogbrug.
 • Får styrket sin personlige og sociale udvikling og opnår indblik i den kulturelle sammenhæng, lærlingen er en del af.

Standpunktskarakterer både i skriftlig og mundtlig grønlandsk fastsættes efter GGS-skalaen.

Dansk – 34 lektioner

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra SK1 og at lærlingen:

 • Kan videreudvikle sin færdighed i at forstå dansk i skrift og tale.
 • Kan udtrykke sig mundtligt i et enkelt og sammenhængende sprog.
 • Kan forstå og forholde sig til tekster på dansk.
 • Kan udtrykke sig skriftligt i personlige og erhvervsfaglige sammenhænge.
 • Styrker sit kendskab til almene og samfundsmæssige forhold og har kendskab til erhvervsmæssige og erhvervsfaglige forhold i Danmark, herunder forskelle og ligheder imellem danske og grønlandske kulturområder.
 • Kan anvende de opnåede færdigheder i kommunikative situationer.
 • Opnår øvelse i at indgå i et caseforløb.

Der gives en standpunktskarakter efter GGS-skalaen i såvel skriftligt som mundtligt dansk. Det er op til hver enkelt skoles underviser, om man vil indlægge en intern prøve.  Evt. intern prøve medgår ved karakterfastlæggelsen.

IT – 40 lektioner

•Målet for undervisningen

Lærlingene skal opnå erfaring i praktisk brug af edb værktøjer, som er blevet indlært på SK1 og SK2. Lærlingene skal med udgangspunkt i én virksomhedscase, selvstændig kunne håndtere en konkret virksomheds-relateret IT problemstilling.

Undervisningens indhold:

 • Internet til informationssøgning, mailprogram til korrespondance, regneark til opstilling af budgetter, salgsopstilling mv., præsentationsprogram til projektfremlæggelse, tekstbehandling til projektaflevering

Projektarbejdet fremlægges efter følgende retningslinjer:
Prøven har en varighed på ca. 20 – 30 min – afhængig af gruppestørrelse.
Læreren vil under fremlæggelsen skulle deltage med uddybende spørgsmål (mere info i de enkelte Case formuleringer).

 • Der gives individuel karakter efter GGS-skalaen.

Erhvervsøkonomi – 44 lektioner

Målet med undervisningen:

 • At lærlingen får udbygget sit kendskab til virksomhedens økonomiske registreringer.
 • At lærlingen kan foretage grundlæggende registreringer af kredithandel og afskrivninger.
 • At lærlingen får kendskab til årsafslutning for handelsvirksomheder.
 • At lærlingen bliver i stand til at opstille et resultatbudget.
 • At lærlingen kan opstille et simpelt likviditetsbudget til og med driftens likviditetsvirkning efter beholdningsforskydelsesmodellen.
 • At lærlingen ser budgettet som et styringsredskab, altså forstår sammenhængen mellem resultatbudget og likviditetsbudget.
 • At lærlingen kan anvende relevante informations-teknologiske værktøjer i arbejdet (Excel).

Undervisningens indhold:

 • Vareregnskab,momsregnskab, egenkapital og privatforbrug, anlægsaktiver / afskrivninger, årsafslutning, regnskabsopstilling, resultatbudgettet og likviditetsbudget.

Der udleveres afleveringsopgaver, der indgår i bedømmelsen af lærlingen. Der gives standpunktskarakter. Karaktergivning er efter GGS-skala.

Grønlandsk – 40 lektioner

Målet med undervisningen er, at lærlingen:

 • Kan udtrykke sig hensigtsmæssige i forskellige situationer både mundtligt og skriftligt.
 • Kan analysere og vurdere forskellige tekstformer og sætte dem ind i en given sammenhæng.
 • Får styrket evnen til reflekteret læsning.
 • Får styrket sin bevidsthed om sprogets brug og muligheder i både almene og erhvervsmæssige sammenhænge.
 • Får styrket evnen til kritisk vurdering af grønlandsk sprogbrug.
 • Får styrket sin personlige og sociale udvikling og opnår indblik i den kulturelle sammenhæng, lærlingen er en del af.
 • Kan indgå aktivt i et koncentreret caseforløb.

Forkortet udgave af undervisningens indhold:

 • Fokus for undervisningen på dette skoleophold 4 er primært arbejdet med den udvalgte casehistorie, som lærlingene skal eksamineres i.
 • Samt mundtlig og skriftlig fremstilling inden for det almene, samfundsmæssige, erhvervsmæssige og erhvervsfaglige og kulturelle områder, som casehistorien omfatter.

Undervisningen omfatter følgende områder:

 • Personlige sammenhænge
 • Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold
 • Lokalsamfund og -kultur

Eksamen i casehistorien afholdes inden for en uge efter casearbejdsdagen.

Engelsk – 30 lektioner

Målet med undervisningen er, at lærlingen:

 • Kan videreudvikle sin færdighed i at forstå engelsk i skrift og tale.
 • Kan udtrykke sig mundtligt i et enkelt og sammenhængende sprog.
 • Kan forstå og forholde sig til tekster på engelsk.
 • Kan udtrykke sig skriftligt i personlige og enkle erhvervsfaglige sammenhænge.
 • Styrker sit kendskab til almene og samfundsmæssige forhold og har kendskab til erhvervsmæssige og erhvervsfaglige forhold i England, herunder forskelle og ligheder imellem engelske og grønlandske kulturområder.
 • Kan anvende de opnåede færdigheder i enkle kommunikative situationer.

Forkortet udgave af undervisningens indhold:

 • Undervisningen omfatter tekstarbejde samt mundtlig og skriftlig fremstilling inden for de personlige, erhvervsmæssige og samfundsmæssige/-kulturelle områder.
 • I mundtlig og skriftlig fremstilling skal det skriftlige arbejde både støtte den mundtlige sprogfærdighed generelt og arbejdet med erhvervsmæssige og erhvervsfaglige færdigheder specifikt.

Det skriftlige arbejde skal dog udelukkende tjene som støtte for det mundtlige arbejde, da der ikke er skriftlig prøve på dette niveau.

Efter SK4 gives én standpunktskarakter. Denne karakter indgår i SK4 skolevejledning, og er udelukkende orienterende.