Sprogpolitik for Campus Kujalleq

I henhold til Inatsisartutlov nr. 7 af 19. maj 2010 om sprogpolitik, har CAK udarbejdet bl.a. en sprogpolitik, som indeholder:

 1. En kortlægning af CAK’s sproglige kompetencer.
 2. En synliggørelse af fremmedsproglige og kulturelle kompetencer.
 3. En synliggørelse af CAK’s eksterne sproglige image,
 4. Retningslinier for intern og ekstern kommunikation, og
 5. sproglige kompetencemål for ansatte.

Formålet med Inatsisartutloven er at sikre klare rammer for landets sprogpolitik, herunder om sproglig integration ved at

 1. sikre det grønlandske sprog som et komplet og samfundsbærende sprog,
 2. styrke det grønlandske sprog og udvikling heraf som modersmål og andetsprog,
 3. imødegå og fjerne de eksisterende sprogbarrierer, så tosprogethed og flersprogethed kan blive en styrke og en rigdom, og
 4. fremme kontinuitet i sproglig tilegnelse i samfundet for at styrke Grønland som et videnssamfund.

Campus Kujalleqs sprogpolitik

Det er CAK ‘s politik, at personalet samlet dækker kompetencer på højt plan i grønlandsk, dansk og engelsk. For øjeblikket kan de sproglige kompetencer kortlægges på følgende måde:

Ledelse

 • 4 tosprogede (grønlandsk/dansk).
 • 4 enkeltsprogede (dansk).

Undervisere

20 tosprogede (grønlandsk/dansk), 17 er dansksprogede/har dansk som modersmål, 4 grønlandsksprogede som kan noget dansk.

 • 3 undervisere har engelsk på kandidatniveau.
 • 2 undervisere har tysk på kandidatniveau.

Administrativ personale (ud over ledelsen)

 • 5 tosproget (grønlandsk/dansk).

Andet personale

 • 3 pedeller, som er tosprogede.
 • 7 plejemødre/madmødre, hvoraf 4 er tosprogede (grønlandsk/dansk) og 3 er hovedsagelig grønlandsksprogede. 1 pædagog, som er tosproget.

Synliggørelse af fremmedsproglighed og kulturelle kompetencer:

Sproglige retningslinjer

CAK arbejder for, at man altid er i stand til at kommunikere på både grønlandsk og dansk.

Retningslinjer for intern og ekstern kommunikation

 1. Alle CAK ‘s standardbreve er udformet på både grønlandsk og dansk.
 2. CAK er i stand til at besvare telefoniske henvendelser på grønlandsk. Dog kan henvendelser, hvor sagsbehandleren kun er dansksproget, behandles på dansk. Efter behov og ønsker skaffes tolk.
 3. Al officiel skriftlig kommunikation er så vidt muligt på både grønlandsk og dansk.
 4. Alt verbal kommunikation skal kunne foregå på det sprog, man ønsker, evt. ved hjælp af tolkning.
 5. Grønlandsksprogede undervisere skal i videst muligt omfang gennemføre undervisningen på grønlandsk, under hensyntagen til stoffets beskaffenhed og til dansksprogede elever.
 6. Dansksprogede undervisere skal være opmærksomme på den særlige sproglige situation i klassen og så vidt muligt fjerne eller mindske de sproglige barrierer.

Sproglige kompetencemål for de ansatte

Det tilstræbes, at alle ansatte på CAK har et kendskab til både grønlandsk og dansk, så de kan begå sig i arbejdsmæssig sammenhæng. Det er på nuværende  tidspunkt ikke realistisk, at alle undervisere skal kunne undervise på grønlandsk. Underviserne skal dog i alle fag være opmærksomme på, at de ikke kun er lærere i deres eget fag, men også sproglærere.

I det omfang, det er ressourcemæssigt muligt (både personale og økonomisk) vil der være mulighed for sprogkurser i CAK’s regi eller via kurser. Det er dog den enkeltes ansvar at bestræbe sig på at have sproglige kompetencer som tager hensyn til, at samfundet er tosproget.